CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Tình hình thực hiện dự toán

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Mã biểu mẫu Số/Quyết định Ngày công bố Tải tài liệu
1 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2021 2021 15/10/2021 Tải về (102 KB)
2 THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2021 2021 15/10/2021 Tải về (16.39 KB)
3 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2021 2021 14/07/2021 Tải về (102 KB)
4 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2021 2021 14/07/2021 Tải về (16.52 KB)
5 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021 2021 09/04/2021 Tải về (107 KB)
6 THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 2021 09/04/2021 Tải về (22 KB)
7 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 2021 22/02/2021 Tải về (107.5 KB)
8 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2020 2021 22/02/2021 Tải về (22.28 KB)
9 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (101.5 KB)
10 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (20.96 KB)
11 THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2020 2020 17/08/2020 Tải về (16.55 KB)
12 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2020 2020 17/08/2020 Tải về (101 KB)
13 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2020 2020 10/04/2020 Tải về (101 KB)
14 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020 2020 10/04/2020 Tải về (16.53 KB)
15 THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 2020 11/02/2020 Tải về (16.63 KB)
16 CÔNG KHAI THỰC HIỆ DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 2020 11/02/2020 Tải về (102.5 KB)
17 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2019 2019 17/10/2019 Tải về (16.43 KB)
18 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2019 2019 17/10/2019 Tải về (102 KB)
19 THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2019 2019 17/07/2019 Tải về (102 KB)
20 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2019 2019 17/07/2019 Tải về (16.31 KB)
21 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019 2018 12/04/2019 Tải về (101.5 KB)
22 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019 2019 03/05/2019 Tải về (101.5 KB)
23 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019 2019 03/05/2019 Tải về (16.22 KB)