CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Tình hình thực hiện dự toán

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Mã biểu mẫu Số/Quyết định Ngày công bố Tải tài liệu
1 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 11/07/2024 Tải về (557.1 KB)
2 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 11/07/2024 Tải về (786 KB)
3 CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024 2024 11/03/2024 Tải về (107.5 KB)
4 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 2024 11/03/2024 Tải về (2.02 MB)
5 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2023 2023 10/11/2023 Tải về (16.89 KB)
6 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2023 2023 10/11/2023 Tải về (107 KB)
7 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 2023 05/07/2023 Tải về (107 KB)
8 CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023 2023 12/04/2023 Tải về (106.5 KB)
9 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2023 2023 12/04/2023 Tải về (18.53 KB)
10 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022 2023 14/02/2023 Tải về (101.5 KB)
11 THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 2023 14/02/2023 Tải về (19.21 KB)
12 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2022 2022 07/10/2022 Tải về (100.5 KB)
13 THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2022 2022 07/10/2022 Tải về (16.62 KB)
14 Thông báo tình hình thực hiện Dự toán ngân sách 6 tháng năm 2022 2022 13/07/2022 Tải về (101 KB)
15 Thông báo tình hình thực hiện Dự toán ngân sách 6 tháng năm 2022 2022 961/TB-BVĐK 13/07/2022 Tải về (760.31 KB)
16 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2022 2022 12/04/2022 Tải về (106.5 KB)
17 THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2022 2022 12/04/2022 Tải về (16.29 KB)
18 Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 202 2022 10/02/2022 Tải về (542.67 KB)
19 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 2022 10/02/2022 Tải về (766.68 KB)
20 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ 3 NĂM 2021 2021 15/10/2021 Tải về (102 KB)
21 THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 3 năm 2021 2021 15/10/2021 Tải về (16.39 KB)
22 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2021 2021 14/07/2021 Tải về (102 KB)
23 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2021 2021 14/07/2021 Tải về (16.52 KB)
24 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021 2021 09/04/2021 Tải về (107 KB)
25 THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 2021 09/04/2021 Tải về (22 KB)
26 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020 2021 22/02/2021 Tải về (107.5 KB)
27 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 2020 2021 22/02/2021 Tải về (22.28 KB)
28 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (101.5 KB)
29 CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (20.96 KB)
30 THÔNG BÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2020 2020 17/08/2020 Tải về (16.55 KB)
31 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2020 2020 17/08/2020 Tải về (101 KB)
32 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2020 2020 10/04/2020 Tải về (101 KB)
33 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020 2020 10/04/2020 Tải về (16.53 KB)
34 THÔNG BÁO CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2019 2020 11/02/2020 Tải về (16.63 KB)
35 CÔNG KHAI THỰC HIỆ DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 2020 11/02/2020 Tải về (102.5 KB)
36 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2019 2019 17/10/2019 Tải về (16.43 KB)
37 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2019 2019 17/10/2019 Tải về (102 KB)
38 THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2019 2019 17/07/2019 Tải về (102 KB)
39 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2019 2019 17/07/2019 Tải về (16.31 KB)
40 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019 2018 12/04/2019 Tải về (101.5 KB)
41 CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019 2019 03/05/2019 Tải về (101.5 KB)
42 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019 2019 03/05/2019 Tải về (16.22 KB)