CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Bác sĩ Trương Quý Trường - Giám đốc Bệnh viện

 

Bác sĩ Đặng Huy Du - Phó Giám đốc Bệnh viện

 

Bác sĩ Trần Mậu Việt - Phó Giám đốc Bệnh viện

 

Bác sĩ Hoàng Mạnh Cương - Phó Giám đốc Bệnh viện