CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhóm công khai ngân sách: 
Tình hình thực hiện dự toán
Tên báo cáo tài chính: 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2020

Năm báo cáo: 
2021
Ngày quyết định: 
Thứ hai, Tháng 2 22, 2021