CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Phòng Tổ chức cán bộ tiền thân là phòng Tổ chức hành chính được thành lập năm 2009. Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị của Bệnh viện.

Cơ cấu nhân sự

Phòng Tổ chức cán bộ có tổng số nhân lực là 8. Trong đó có 01 trưởng phòng và 07 nhân viên. Phòng Tổ chức cán bộ bao gồm các bộ phận: 

- Phụ trách công tác tổ chức: Xây dựng đề án, kế hoạch nhân sự; thực hiện sắp xếp, bố trí, luân chuyển, điều động, tiếp nhận viên chức; sát nhập, giải thể, chia tách, thành lập các tổ, khoa phòng.

- Phụ trách công tác cán bộ: Quản lý nhân sự, quản lý hồ sơ, công tác đào tạo, thi đua khen thưởng, chế độ tiền lương, pháp chế, kỷ luật lao động, hợp đồng lao động, bảo hiểm, bảo vệ chính trị nội bộ.

Trưởng phòng - Bác sĩ Trần Đức Vinh

Nhiệm vụ của Phòng Tổ chức cán bộ:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực trình Giám đốc xét duyệt.

2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ theo phương pháp khoa học, thực hiện đánh giá, bổ sung lý lịch viên chức hàng năm

3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám đốc xét duyệt, tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

5. Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện giải quyết chế độ hưu trí, suy giảm khả năng lao động, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đến viên chức theo quy định.

6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm.

7. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

8. Tham mưu, thực hiện công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật viên chức theo quy định.

9. Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện thực hiện công tác pháp chế trong Bệnh viện, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân theo quy định.

10. Tham mưu cho lãnh đạo trong việc xây dựng, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ; Thành lập, chia tách, sáp nhập các khoa, phòng trực thuộc bệnh viện.

11. Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện tổng thể và hằng năm, tiến hành đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Cập nhật, bổ sung, cải tiến bản kế hoạch hàng năm dựa trên kết quả đánh giá việc thực hiện kế hoạch.

12. Theo dõi số lượng, trình độ chuyên môn, thời giờ làm việc của nhân viên y tế. Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp và xác định vị trí việc làm của nhân lực trong Bệnh viện. Bố trí công tác, luân chuyển, điều động số lượng nhân lực khoa học, đáp ứng việc thực hiện các hoạt động chuyên môn.

13. Xây dựng nhu cầu tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng, thực hiện tuyển dụng.

14. Xây dựng quy hoạch các vị trí lãnh đạo quản lý; rà soát, sửa đổi bổ sung hằng năm. Đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực quản lý, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận.

15. Thực hiện các công tác liên quan đến đào tạo sau đại học, định hướng, đào tạo dài hạn từ 6 tháng trở lên.

16. Đảm bảo chính sách tiền lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, các chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế.

17. Thực hiện theo dõi, cập nhật, bổ sung về BHXH khi có biến động về lao động, mức đóng; đối chiếu, điều chỉnh thông tin hồ sơ BHXH theo quy định.

18. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và theo dõi tình trạng sức khỏe, cơ cấu bệnh tật cho nhân viên y tế.

19. Phối hợp Ban chỉ huy quân sự trong công tác an ninh quốc phòng. (dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự, sĩ quan dự bị…)

20. Thực hiện theo dõi, quản lý, hướng dẫn viên chức lập hồ sơ Chứng chỉ hành nghề.

21. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cải cách hành chính; Kiểm tra, giám sát kỷ luật kỷ cương hành chính, việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các khoa phòng.

Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, phòng Tổ chức cán bộ luôn thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều kết quả góp phần vào thành công chung của đơn vị. Phòng Tổ chức cán bộ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2014 và năm 2015.

 

Tập thể cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ