CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhóm công khai ngân sách: 
Tình hình thực hiện dự toán
Tên báo cáo tài chính: 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2020

Năm báo cáo: 
2020
Ngày quyết định: 
Thứ hai, Tháng 11 30, 2020