CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Quản lý chất lượng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quản lý Bệnh viện. Việc áp dụng quản lý chất lượng bệnh viện đang được các bệnh viện trong cả nước quan tâm và tích cực.

Giới thiệu chung

Phòng Quản lý chất lượng được thành lập theo Quyết định số 3334/QĐ-SYT ngày 06/6/2017. Phòng Quản lý chất lượng có nhiệm vụ thực hiện theo mục tiêu Thông tư số 19/2013/TT- BYT ngày 12/07/2013 của Bộ Y Tế về việc hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh. Tổng số nhân lực của Phòng là 05. 

Phó trưởng phòng - Ths. Nguyễn Ngọc Tám

Nguyên tắc tổ chức thực hiện quản lý chất lượng

1. Lấy người bệnh làm trung tâm.

2. Việc bảo đảm và cải tiến chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của bệnh viện, được tiến hành thường xuyên, liên tục và ổn định.

3. Các quyết định liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện dựa trên cơ sở pháp luật, cơ sở khoa học với các bằng chứng cụ thể và đáp ứng nhu cầu thực tiễn nâng cao chất lượng của bệnh viện.

4. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là nhân viên y tế) trong bệnh viện có trách nhiệm tham gia hoạt động quản lý chất lượng.

Chức năng, nhiệm vụ:

Là đầu mối triển khai và tham mưu cho giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

1. Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

2. Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

3. Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

4. Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

5. Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

6. Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

7. Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

8. Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

9. Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

Hoạt động chính

- Phối hợp với tất cả các khoa phòng trong bệnh viện để nâng cao chất lượng bệnh viện.

- Giám sát, xây dựng và cải tiến quy trình tiếp đón, phân luồng người bệnh, làm giảm thời gian chờ khám và làm xét nghiệm tại khoa Khám bệnh.

- Duy trì hoạt động theo tiêu chuẩn ISO trong toàn bệnh viện.

- Duy trì hệ thống báo cáo sự cố y khoa.

- Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người bệnh.

- Tư vấn cho Ban Giám đốc về các lĩnh vực cần nâng cao chất lượng trong bệnh viện.

Định hướng phát triển trong thời gian tới

Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008, 5S,…vào hoạt động quản lý và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện. Đưa hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động thường xuyên tới các khoa/phòng. Cải tiến chất lượng bệnh viện theo tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

Tập thể phòng Quản lý chất lượng