CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Phòng Kế hoạch Tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, có trách nhiệm điều hòa kế hoạch hoạt động của các khoa phòng, đôn đốc thực hiện các quy chế chuyên môn trong Bệnh viện, giúp Giám đốc tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn toàn Bệnh viện.

Các bộ phận của Phòng Kế hoạch tổng hợp:

1. Tổ Thống kê: 

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án

- Xử lý thông tin, số liệu báo cáo định kỳ và đột xuất; phục vụ cho công tác lập kế hoạch, báo cáo...

- Sao bệnh án cho những cá nhân và đơn vị có nhu cầu (các đơn vị bảo hiểm, công an, thanh tra...)

- Quản lý việc in ấn các mẫu biểu, sổ sách liên quan đến hoạt động chuyên môn của toàn viện.

2.  Tổ xây dựng Kế hoạch:

- Xây dựng Kế hoạch, Báo cáo định kỳ. Thực hiện theo dõi, giám sát thực hiện các Đề án, phát triển kỹ thuật mới tại các khoa, phòng.

- Phối hợp cùng bộ phận Giám định của Bảo hiểm xã hội thực hiện giám sát, kiểm tra hồ sơ bệnh án; giảm xuất toán BHYT