CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Phòng Kế hoạch Tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, có trách nhiệm điều hòa kế hoạch hoạt động của các khoa phòng, đôn đốc thực hiện các quy chế chuyên môn trong Bệnh viện, giúp Giám đốc tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn toàn Bệnh viện.

Các bộ phận của Phòng Kế hoạch tổng hợp:

1. Tổ Công nghệ thông tin: Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, triển khai và giám sát việc phát triển ứng dụng CNTT trong toàn Bệnh viện. Tổ CNTT có trách nhiệm đảm bảo phần kỹ thuật, đảm bảo các phần mềm đang được ứng dụng trong Bệnh viện.

2. Tổ Thống kê: 

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ bệnh án

- Xử lý thông tin, số liệu báo cáo định kỳ và đột xuất; phục vụ cho công tác lập kế hoạch, báo cáo...

- Sao bệnh án cho những cá nhân và đơn vị có nhu cầu (các đơn vị bảo hiểm, công an, thanh tra...)

- Quản lý việc in ấn các mẫu biểu, sổ sách liên quan đến hoạt động chuyên môn của toàn viện.

3.  Tổ Đào tạo và chỉ đạo tuyến:

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong bệnh viện

- Tổ chức các lớp đào tạo cho nhân viên y tế trongvà ngoài Bệnh viện

- Quản lý mảng nghiên cứu khoa học: Giúp Hội đồng khoa học của Bệnh viện tuyển chọn đề tài NCKH cấp tỉnh và cấp cơ sở; theo dõi và đôn đốc việc thực hiện đề tài NCKH, định kỳ báo cáo tiến độ đề tài các cấp.

Nghiên cứu, đề xuất và xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyến, đáp ứng nhu cầu kỹ thuật cho các TTYT huyện.