CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Phòng Điều dưỡng được thành lập tháng 10/1990, là một trong những phòng tham mưu, được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc (có 01 Phó Giám Đốc chỉ đạo trực tiếp hoạt động Điều dưỡng), tổ chức điều hành toàn bộ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và hoạt động chăm sóc người bệnh trong toàn Bệnh viện.

Tổng số nhân lực: 04 

- 02 cử nhân Điều dưỡng

- 02 điều dưỡng Cao đẳng

 

Trưởng phòng - CN Nguyễn Thị Liễu

Phó trưởng phòng - CN. Nguyễn Thị Thu Thương

 

 

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Điều dưỡng:

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện theo qui định;

- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt;

- Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên, Hộ lý và Y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

- Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên, Hộ lý và y công;

- Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên, Hộ lý và Y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên, sinh viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho Điều dưỡng viên, Hộ sinh viên, Kỹ thuật viên, Hộ lý và Y công  trước khi tuyển dụng;

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

- Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

Phòng Điều dưỡng được UBND tỉnh tặng bằng khen và nhiều năm được Sở Y tế tặng Giấy khen.

Trong thời gian tới, Phòng Điều dưỡng sẽ triển khai:

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo Thông tư 07/2011/TT-BYT của Bộ y tế.

- Sửa đổi, bổ sung các quy trình chuyên môn đã được ban hành.

- Xây dựng quy trình chuyên môn lĩnh vực điều dưỡng.

- Xây dựng tài liệu Truyền thông giáo dục sức khỏe.

- Xây dựng mới, sửa đổi, bổ xung các quy định chăm sóc người bệnh toàn diện tại Bệnh viện đã được ban hành.

- Cải tiến chất lượng ghi chép hồ sơ bệnh án công tác điều dưỡng

- Tổ chức đào tạo theo chương trình điều dưỡng cơ bản cho Điều dưỡng viên trong năm 2019, 2020 chưa được đào tạo nhưng kỹ năng còn hạn chế, đảm bảo thời gian đào tạo liên tục là 48 tiết/2 năm liên tục.

Tập thể phòng Điều dưỡng