CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Quản lý chất lượng

Nhập vào tên văn bản
Số/Quyết định Xem Tải về Ngày Gửi
996/BC - BVĐK BÁO CÁO Kết quả đánh giá Chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2023 10/08/2023 - 09:03
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG NĂM 2022 22/07/2022 - 14:54
770/BC-BVĐK Báo cáo Kết quả đánh giá Chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021, Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 21/07/2021 - 08:41
BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019 24/11/2020 - 11:22
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG 2019 19/11/2019 - 10:46
Báo cáo tự kiểm tra chất lượng Bệnh viện năm 2018 05/07/2018 - 08:31
Kết quả kiểm tra chất lượng Bệnh viện năm 2017 18/12/2017 - 08:25
Chính sách chất lượng 19/10/2017 - 10:21
Mục tiêu chất lượng Bệnh viện 19/10/2017 - 10:19
BÁO CÁO ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2016 12/10/2017 - 14:53