CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

1. Vị trí, chức năng: Phòng Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác chỉ đạo tuyến.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Lập kế hoạch, chỉ đạo, hỗ trợ, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra, đánh giá chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

2.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

2.3. Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

2.4. Định kỳ sơ kế, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến trình giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên.

2.5. Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế bệnh viện.

2.6. Thực hiện các công việc liên quan đến công tác khám chữa bệnh từ xa.

 2.7. Phối hợp phòng Tổ chức cán bộ và phòng Kế hoạch Tổng hợp xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn. Thực hiện các công tác liên quan đến tập huấn, đào tạo ngắn hạn từ 6 tháng trở xuống.

2.8. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

2.9. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

Tập thể phòng Chỉ đạo tuyến