CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Đảm bảo thu-chi là vấn đề rất quan trọng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đang chuyển đổi sang cơ chế hoạt động tự chủ toàn bộ. Do vậy, Phòng Tài chính Kế toán có vai trò hết sức quan trọng.

Phòng Tài chính – Kế toán (TCKT) được thành lập cùng với sự ra đời của Bệnh viện. Hiện tại, tổng số nhân lực của Phòng là 31, trong đó:

- Thạc sỹ: 01 người

- Đại học: 19 người

- Cao đẳng/ trung cấp: 11 người

Trưởng phòng CN. Chu Thị Hằng

Phòng Tài chính Kế toán là một phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện. Phòng thực hiện các nhiệm vụ:

- Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tại Bệnh viện.

- Tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện theo đúng quy định, thực hiện các nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi tại Bệnh viện.

- Định kỳ thực hiện báo cáo, quyết toán, tổng kết, kiểm kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

- Tổng hợp tình hình số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động tại Bệnh viện.

Nhiều năm liền, Phòng luôn đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; nhiều cá nhân được nhận Giấy khen của Sở Y tế. Với nhiệm vụ nặng nề, đảm bảo hoạt động thu-chi trong toàn Bệnh viện, Phòng Tài chính Kế toán luôn tích cực, chủ động trong thực hiện công việc chuyên môn, nhất là trong giai đoạn Bệnh viện đang thực hiện tự chủ toàn bộ. Năm 2018, việc đảm bảo chi thường xuyên và tự chủ về tài chính đạt 107,3%; trong đó có nỗ lực rất lớn của tập thể Phòng Tài chính Kế toán.