CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhóm công khai ngân sách: 
Tình hình thực hiện dự toán
Tên báo cáo tài chính: 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019

Năm báo cáo: 
2019
Ngày quyết định: 
Thứ sáu, Tháng 5 3, 2019