CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhóm công khai ngân sách: 
Tình hình thực hiện dự toán
Tên báo cáo tài chính: 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2019

Năm báo cáo: 
2018
Ngày quyết định: 
Thứ sáu, Tháng 4 12, 2019