CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhóm công khai ngân sách: 
Tình hình thực hiện dự toán
Tên báo cáo tài chính: 

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 202

Năm báo cáo: 
2022
Ngày quyết định: 
Thứ năm, Tháng 2 10, 2022