CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Dự toán ngân sách được giao

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Mã biểu mẫu Số/Quyết định Ngày công bố Tải tài liệu
1 CÔNG KHAI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BỔ SUNG (lần 1) 2024 20/06/2024 Tải về (104 KB)
2 CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BỔ SUNG (lần 1) 2024 20/06/2024 Tải về (809.72 KB)
3 Dự toán thu chi ngân sách nhà nước kèm theo quyết định số 1400/QĐ-BVĐK 2023 29/12/2023 Tải về (104 KB)
4 Quyết định về việc Công bố công khai dự toán cho ngân sách nhà nước bổ sung (lần 5) năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2023 29/12/2023 Tải về (779 KB)
5 CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (BSL4) NĂM 2023 2023 22/11/2023 Tải về (104 KB)
6 CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO NĂM 2023 (LẦN 3) 2023 10/11/2023 Tải về (104 KB)
7 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BỔ SUNG LẦN 2 NĂM 2023 2023 23/08/2023 Tải về (104 KB)
8 CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC BỔ SUNG LẦN 2 NĂM 2023 2023 23/08/2023 Tải về (18.45 KB)
9 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 05/07/2023 Tải về (107 KB)
10 BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO 2023 30/06/2023 Tải về (98 KB)
11 BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023 2023 30/06/2023 Tải về (18.23 KB)
12 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2023 15/02/2023 Tải về (104.5 KB)
13 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ghi thu, ghi chi từ nguồn viện trợ năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2023 15/02/2023 Tải về (18.27 KB)
14 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2023 05/01/2023 Tải về (104 KB)
15 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2023 05/01/2023 Tải về (18.2 KB)
16 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2022 01/12/2022 Tải về (104 KB)
17 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2022 01/12/2022 Tải về (18.28 KB)
18 Dự toán thu, chi ngân sách Ngân hàng Nhà nước 2022 18/08/2022 Tải về (98 KB)
19 Quyết định v/v công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước bổ sung (lần 2) năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2022 18/08/2022 Tải về (810.59 KB)
20 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2022 28/04/2022 Tải về (102.5 KB)
21 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước bổ sung (lần 1) năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2022 28/04/2022 Tải về (16.02 KB)
22 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 17/12/2021 Tải về (104 KB)
23 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước bổ sung năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2021 17/12/2021 Tải về (15.87 KB)
24 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 07/12/2021 Tải về (98 KB)
25 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước bổ sung năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2021 07/12/2021 Tải về (15.57 KB)
26 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 26/11/2021 Tải về (104 KB)
27 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2021 26/11/2021 Tải về (15.67 KB)
28 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 30/07/2021 Tải về (104 KB)
29 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách bổ sung năm 2021 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2021 30/07/2021 Tải về (15.37 KB)
30 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 11/06/2021 Tải về (104 KB)
31 CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2021 2021 11/06/2021 Tải về (20.71 KB)
32 DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 11/05/2021 Tải về (104 KB)
33 QUYẾT ĐỊNH Công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế, kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2021 11/05/2021 Tải về (20.83 KB)
34 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 09/04/2021 Tải về (104 KB)
35 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 cho các đơn vị thuộc Sở Y tế, kinh phí xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ theo chỉ đạo của Bộ Y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2021 09/04/2021 Tải về (20.65 KB)
36 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 07/01/2021 Tải về (104 KB)
37 CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH, KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH, ĐÀO TẠO VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NĂM 2020 2021 07/01/2021 Tải về (20.57 KB)
38 DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2021 07/01/2021 Tải về (103.5 KB)
39 CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021 2021 07/01/2021 Tải về (15.6 KB)
40 QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (2.47 MB)
41 DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (98 KB)
42 QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (15.15 KB)
43 DỰ TOÁN THU - CHI GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (98 KB)
44 QUYẾT ĐỊNH CÔNG KHAI GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 2020 30/11/2020 Tải về (15.36 KB)
45 QUYẾT ĐỊNH 368a CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2020 2020 21/05/2020 Tải về (2.37 MB)
46 QUYẾT ĐỊNH 730 CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BỔ SUNG NĂM 2020 2020 21/05/2020 Tải về (2.38 MB)
47 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn 2020 07/01/2020 Tải về (15.2 KB)
48 DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2020 07/01/2020 Tải về (97.5 KB)