CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ NĂM 2023

Ngày 20 / 11 / 2023
|
Nghiên cứu khoa học

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (BVĐK) đã tổ chức nghiệm thu các sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023.

Năm 2023, Bệnh viện có 35 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Các đề tài đều gắn với hoạt động chuyên môn, nghiên cứu những vấn đề cấp thiết.

Các nhóm nghiên cứu báo cáo kết quả thực hiện

Bệnh viện đã thành lập các Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2023. Các nhóm nghiên cứu đã thể hiện sự đầu tư, nghiêm túc thực hiện nghiên cứu vấn đề; từ đó đề ra những giải pháp thiết thực để nâng cao các mặt hoạt động của bệnh viện.

Nghiên cứu khoa học là một công tác vô cùng quan trọng gắn liền với nhiệm vụ của đơn vị. Những đề tài này trên không chỉ góp phần ứng dụng nhằm nâng cao  hoạt động chuyên môn của đơn vị mà còn là tiền đề thúc đẩy việc nghiên cứu khoa học, vì sự phát triển của Bệnh viện.

Ý kiến bạn đọc