CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhóm công khai ngân sách: 
Quyết toán ngân sách được phế duyệt
Tên báo cáo tài chính: 

QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Năm báo cáo: 
2020
Ngày quyết định: 
Thứ hai, Tháng 8 17, 2020