CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Phòng Tài chính – Kế toán (TCKT) được thành lập cùng với sự ra đời của Bệnh viện, là bộ phận tham mưu và quản lý kinh tế, tài chính phục vụ công tác khám chữa bệnh và mọi hoạt động của Bệnh viện

Nhân sự

Phòng TCKT hiện có 29 cán bộ viên chức, trong đó: 01 trình độ Thạc sỹ, 19 trình độ Đại học. 11 trình độ Cao đẳng/ trung cấp      

Các bộ phận chuyên môn

Chức năng, nhiệm vụ

- Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu, chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tại Bệnh viện.

- Tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện theo đúng quy định, thực hiện các nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức, hướng dẫn kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi tại Bệnh viện.

- Định kỳ thực hiện báo cáo, quyết toán, tổng kết, kiểm kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

- Tổng hợp tình hình số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động tại Bệnh viện.

Thành tích đạt được

Năm 2012: Giấy khen Sở Y Tế 

- Năm 2014: UBND tặng danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc