CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Phòng Quản lý chất lượng được thành lập ngày 14/06/2017, trên cơ sở tách ra từ phòng Kế hoạch tổng hợp.

Phòng gồm có 3 cán bộ.

Phòng Quản lý chất lượng có nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm về hoạt động liên quan đến quản lý chất lượng Bệnh viện

- Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng Bệnh viện về Công tác quản lý chất lượng Bệnh viện.

- Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong Bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động và quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng khoa phòng.

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

- Tổ chức đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn