CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Phòng Tổ chức cán bộ tiền thân là phòng Tổ chức hành chính được thành lập năm 2009. Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

Cơ cấu nhân sự

Phòng Tổ chức cán bộ có tổng số nhân lực là 9. Trong đó có 01 trưởng phòng, 01 phó trưởng phòng và 07 nhân viên. Phòng Tổ chức cán bộ bao gồm các bộ phận: 

- Phụ trách công tác tổ chức: Xây dựng đề án, kế hoạch nhân sự; thực hiện sắp xếp, bố trí, luân chuyển, điều động, tiếp nhận viên chức; sát nhập, giải thể, chia tách, thành lập các tổ, khoa phòng.

- Phụ trách công tác cán bộ: Quản lý nhân sự, quản lý hồ sơ, công tác đào tạo, thi đua khen thưởng, chế độ tiền lương, pháp chế, kỷ luật lao động, hợp đồng lao động, bảo hiểm    , bảo vệ chính trị nội bộ.

1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

Hiện nay, phòng có 6 cán bộ, 01 trưởng phòng, 01 phó phòng và 04 nhân viên)

Trưởng phòng Bác sĩ Hoàng Văn Minh

Chức năng nhiệm vụ

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, xây dựng Kế hoạch tuyển dụng của đơn vị trình Giám đốc xét duyệt;

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định;

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện;

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan;

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành y tế đối với nhân viên trong bệnh viện;

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ;

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của viên chức, người lao động trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

Thành tích đạt được

Từ khi thành lập và đi vào hoạt động đến nay, phòng Tổ chức cán bộ luôn thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều kết quả góp phần vào thành công chung của đơn vị. Phòng Tổ chức cán bộ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2014 và năm 2015.

Tập thể cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ