CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

1. Vị trí, chức năng: Phòng Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác chỉ đạo tuyến.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Lập kế hoạch, chỉ đạo, hỗ trợ, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra, đánh giá chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

2.2. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

2.3. Phối hợp với các chuyên khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới, đồng thời làm tốt công tác nghiên cứu khoa học.

2.4. Định kỳ sơ kế, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo tuyến trình giám đốc bệnh viện và báo cáo cấp trên.

2.5. Tổ chức thống kê, lưu trữ hồ sơ theo đúng quy chế bệnh viện.

2.6. Thực hiện các công việc liên quan đến công tác khám chữa bệnh từ xa.

 2.7. Phối hợp phòng Tổ chức cán bộ và phòng Kế hoạch Tổng hợp xây dựng kế hoạch đào tạo ngắn hạn. Thực hiện các công tác liên quan đến tập huấn, đào tạo ngắn hạn từ 6 tháng trở xuống.

2.8. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

2.9. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước.

X. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng Công nghệ thông tin

1. Vị trí, chức năng

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về mọi hoạt động CNTT trong Bệnh viện.

Phòng Công nghệ thông tin có chức năng quản lý, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bệnh viện.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

2.1. Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của Bệnh viện, trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt;

2.2. Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho Bệnh viện theo kế hoạch đã được phê duyệt;

2.3. Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Bệnh viện cho viên chức, người lao động của Bệnh viện;

2.4. Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và với cơ quan, đơn vị có liên quan;

2.5. Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu của Bệnh viện;

2.6. Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bệnh viện.

Tập thể phòng Chỉ đạo tuyến