CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhóm công khai ngân sách: 
Dự toán ngân sách được giao
Tên báo cáo tài chính: 

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Năm báo cáo: 
2022
Ngày quyết định: 
Thứ năm, Tháng 12 1, 2022