CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhóm công khai ngân sách: 
Dự toán ngân sách được giao
Tên báo cáo tài chính: 

Dự toán thu, chi ngân sách Ngân hàng Nhà nước

Năm báo cáo: 
2022
Ngày quyết định: 
Thứ năm, Tháng 8 18, 2022