CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhóm công khai ngân sách: 
Dự toán ngân sách được giao
Tên báo cáo tài chính: 

CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2021

Năm báo cáo: 
2021
Ngày quyết định: 
Thứ sáu, Tháng 6 11, 2021