CẤP CỨU (24/24):
02053.800.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Nhóm công khai ngân sách: 
Dự toán ngân sách được giao
Tên báo cáo tài chính: 

CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH, KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH, ĐÀO TẠO VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NĂM 2020

Năm báo cáo: 
2021
Ngày quyết định: 
Thứ năm, Tháng 1 7, 2021