CẤP CỨU (24/24):
02053.898.115

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ :02053.870.039

Hệ thống nhận diện thương hiệu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Hệ thống nhận diện thương hiệu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Giới thiệu chi tiết hệ thống nhận diện thương hiệu của Bệnh viện bao gồm logo, slogan và các sản phẩm gắn với logo.